Boken – Inkluderingskompetens

Hur skapar vi en lyckad skolgång för elever med autism och adhd? Boken Inkluderingskompetens vid adhd & autism (arbetsnamn Vilse i klassen) pekar ut fallgropar och framgångsfaktorer för att utveckla verksamheten och samarbeta inom skolan. Alla behöver inte kunna allt, men alla behöver kunna mer för att vi ska lyckas med dessa elever.

Det är en bok på 385 sidor där hjärnforskning, vetenskapsbaserad pedagogik och beteendevetenskap sammanställts till hundratals konkreta och lättillgängliga tips. Man kan hoppa in och börja var man vill, ensam eller tillsammans och oavsett vilken yrkesroll man har i skolan, fritids, förskolan eller i en LSS-verksamhet. Om du vill beställa boken kan du skicka ett mejl till linda.jensen@bemyrails.com eller fylla i beställning här.

Boken bygger på Funktionstrappans fyra steg:

  • Steg 1: Förstå nedsatta funktioner och styrkor
  • Steg 2: Kompensera nedsatta funktioner
  • Steg 3: Interagera funktionellt
  • Steg 4: Excellera med en funktionell verksamhet

Målet med funktionstrappan är att öka både elevernas och verksamhets funktionsförmåga. Funktionstrappan bygger på förståelse, kompenserande och stärkande strategier samt ett brett samarbete och en verksamhet med sunda värderingar och arbetsmetoder. Även många yrkesverksamma inom vården och föräldrar som vill förstå varför barn och ungdomar med autism eller adhd fungerar som de gör har glädje av de tre inledande stegen för att kunna ställa rätt förväntningar och bemöta med ett heltäckande stöd.

funktionstrappans-4-steg

STEG 1: FÖRSTÅ NEDSATT FUNKTIONER OCH STYRKOR

HUR FUNGERAR ELEVER MED AUTISM OCH ADHD?

Även om autism och ADHD kort beskrivs, så bygger boken sedan vidare på nedsatta funktioner istället för diagnos. Det är utifrån dessa skolan sedan ska arbeta för att skapa en skola som är tillgänglig för alla. 50 nedsatt funktioner  beskrivs utifrån den senaste forskningen. Dessa är indelade i uppdelade i tio funktionsområden  som bland annat omfattar målstyrning, minne och intelligens, informationsbearbetning samt motorik och sinnesintryck. Även styrkor och hur dessa har använts av framgångsrika personer lyfts fram för att övertyga om att inkluderade elever verkligen kan lyckas med rätt stöd.

FALLGROPAR

Fallgroparna avslutar varje steg i funktionstrappan och fyller en viktig pusselbit som idag saknas i pedagogisk litteratur: Vilka vanliga fel gör vi när vi försöker göra rätt och vilka synvändor behövs? Infallsvinkeln är framförallt beteendevetenskaplig.

STEG 2: KOMPENSERA FÖR NEDSATTA FUNKTIONER

EN KOMPENSERANDE SKOLMILJÖ

Få konkreta tips på anpassningar i hela skolmiljön för att både elever med och utan diagnos ska kunna fungera så bra som möjligt. Precis som många av de andra tipsen så höjer insatserna samtliga elevers prestation och de inverkar även positivt på studieron.

EN ENERGIVÅRDANDE SKOLDAG

Energi i detta sammanhang tar ett brett grepp och syftet är att utgå ifrån elevernas förutsättningar för att de ska orka en hel skoldag och maximera sina prestationer. Kapitlet summerar också forskningsläget kring särskilda undervisningsgrupper och beskriver varför dessa alltid är ett alternativ.

ETT KOMPENSERANDE NAVIGERINGSSTÖD

Elever behöver kunna lägga fokus på själva inlärningen istället för på hur de ska kunna navigera sig genom skoldagen. Stödåtgärderna omfattar exempelvis skriftliga instruktioner, bildstöd, tidshjälpmedel, tydligare kommunikation och hjälp med social navigering.

EN KOMPENSERANDE PEDAGOGIK

Ju mer vi kompenserat genom skolmiljö, energivård och navigeringsstöd, desto mindre måste vi sänka de pedagogiska kraven. Men även vid inlärningen kan vi kompensera nedsatta funktioner som motoriska automatiseringssvårigheter, dyslexi, dyskalkyli eller svårigheter med att komma igång eller att koncentrera sig. Detta kapitel riktar sig huvudsakligen till lärarna, medan de tidigare tipsen delvis utgår ifrån elevhälsans arbete på verksamhetsnivå. Kompenserande pedagogik innehåller en gedigen genomgång av de metoder med störst effekt på inlärningen, hur vi motiverar och hjälp att hitta rätt lärverktyg. Steget är uppdelat i följande avsnitt:

  1. Led och rikta rätt
  2. Tro på framsteg
  3. Fånga och fokusera
  4. Förankra kunskapen
  5. Ta bort hinder

STEG 3: INTERAGERA FUNKTIONELLT

Ett fungerande samarbete och gemensamt förhållningssätt kring elever med särskilda behov är viktigt för att även dessa elever ska lyckas och inte behöva anpassa sig till alla vuxna runt dem. Steg 3 ger tips för att kunna samarbeta med kolleger, specialister, föräldrar och inte minst med eleven. Nedsatt impulskontroll, känsloreglering, mentalisering och föreställningsförmåga är några av svårigheterna som skapar konflikter och svårigheter att samarbeta. I kapitlet förklaras varför konsekvenser inte fungerar och vilka metoder som kan användas istället summeras (Låg-affektivt bemötande, Samarbetsbaserad problemlösning och Funktionell beteendeanalys).

STEG 4: EXCELLERA

Sista steget utgår från värdegrundsarbete, synvändor och insatser på verksamhetsnivå med bland annat ”omvänd inkludering” för att även andra elever  ska gynnas av insatserna. Roller och processer ligger i fokus tillsammans med framgångsfaktorer hämtade både från forskning och svenska skolor som lyckats vända resultaten för eleverna som kommer med de största pedagogiska utmaningarna.  Hur specialpedagoger och resurspedagoger används med störst effekt beskrivs, liksom hur rektorer, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska respektive fritidspedagoger kan arbeta förebyggande och stärkande runt framförallt elever som har autism och adhd. Boken blickar även mot Finland. Hur arbetar vårt grannland med särskilt stöd för att få gruppen lågpresterande elever att ligga på en lika hög nivå som genomsnittseleverna i andra länder? Boken avslutas med en handledning för förskolor, fritidshem och LSS-verksamheter som vill dra nytta av Funktionstrappan.